Back to Top

Bindevevsterapi med ortopedisk massasje

firbromassageBehandlingen, ofte kalt ortopedisk massasje, benytter resultatene etter fysiske tester som basis i behandlingen. Testene er utviklet av Dr. James Cyriax. Hans arbeider brukes ofte som basis for f.eks tykkbølgebehandling i fysioterpi og kriopraktikk.

 

Be­hand­ling

Hvis du er pla­get av smer­ter i hode, skul­der, nakke, rygg, kors­rygg, hof­ter, ank­ler/knær, un­der­arm, osv, kan vi svært ofte be­hand­le. Behandlingen består av dype friksjoner med hendene. 

 

Smer­ter skyl­des ofte kle­be­lig arr­vev som har opp­stått som følge av feil ar­beids­stil­ling over tid, over­be­last­ning av mus­ku­la­tu­ren i en dår­lig ar­beids- eller sitte­stil­ling (yr­kes­sjå­fø­rer, kon­tor, fri­sør­yrke), andre ak­ti­vi­te­ter som benk­press/vekt­løf­ting, kamp­sport eller annen type over­be­last­ning. Hvis en har flere områder i kroppen som har fått en skade og det har dannet seg klebelig arrvev kan det kjennes som smerten flytter seg i kroppen fra ett sted til ett annet. Den mest vanlige grunnen til det er at i kroppen har et system som gir oss smerter. Det gjør kroppen for at vi skal bli oppmerksom på at noe er galt.

 

Hvis vi slår oss på skinnleggen er smerten ofte intens og vi kjenner ikke så mye til andre ting. Da prioriterer kroppen at skinnleggen har fått seg en smell og trenger oppmerksomhet. Sånn er det ellers også, når noe av arrvevet skades eller ryker kjenner vi smerter, når vevet har leget seg igjen skades kanskje vevet et annet sted og smerter kjennes nå der. Slik prioriterer kroppen det stedet som tilsynelatende trenger mest oppmerksomhet og beskyttelse. 

 

Vi tes­ter musk­ler, ledd­bånd og andre struk­tu­rer for å for­sø­ke å lo­ka­li­se­re og iso­le­re ste­der hvor smer­ten kom­mer fra. Ut fra re­sul­ta­tet av tes­te­ne av­ta­les et be­hand­lings­opp­legg.

 

Det or­to­pe­dis­ke be­hand­lings­opp­leg­get kan be­stå av:

  • Fa­scie­be­hand­ling
  • Tverr­frik­sjo­ner
  • Klas­sisk mas­sa­sje
  • Stret­ching/tøy­ing (Ac­ti­ve Iso­la­ted Stre­ching)
  • Øvel­ser til hjemme­bruk/hjemme­pro­gram.

 

På andre eller tred­je be­hand­ling kan du få et hjemme­pro­gram med stre­ching og egen­tre­ning. Egen­tre­ning er vik­tig for å hjel­pe deg til ras­ke­re å bli bedre og korte ned be­hand­lings­ti­den og be­står av spe­si­fike øvel­ser re­la­tert til be­hand­lin­gen.

 

Sår­het etter be­hand­ling

Det er nor­malt å være sår eller kjen­ne ømmhet etter en be­handlling. Nor­malt vi dette gå raskt over og ikke vare mer enn 2-3 dager i star­ten. Etter noen be­hand­lin­ger vil dette nor­malt gå helt vekk.

 

Time­av­ta­le for vur­de­ring og be­hand­ling

Av­hen­gig av omfanget av mulige ska­der og al­vor­lig­hets­grad av ska­der eller smerte­pro­ble­mer vil vi fore­slå en pas­sen­de tids­ram­me for be­hand­lin­gen.

For de fles­te an­be­fa­les det å komme en til tre gan­ger i uken for de førs­te fire til seks uker, og der­etter en gang hver annen uke. En ned­trap­ping av be­hand­ling skjer sakte etter hvert som smer­ten avtar og ska­den sann­syn­lig­vis leger. For ved­li­ke­hold eller fore­byg­ging for å holde deg smerte­fri eller skade­fri, er en be­hand­ling hver 6-8 uke an­be­falt.

 

Venn­ligst unngå par­fy­me eller ster­ke de­odo­ran­ter når du kom­mer til time. Mange men­nes­ker er al­ler­gis­ke eller føler ube­hag når de blir eks­po­nert for slike luk­ter.